SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A DOBRÉ MRAVY

❓Je možné, aby byl účastník smlouvy povinný pro porušení jediné povinnosti platit současně smluvní pokutu i úrok z prodlení a přitom to nebylo v rozporu s dobrými mravy?

ANO, JE TO MOŽNÉ. Ovšem jen v případě, že tou porušenou povinností je povinnost poskytnout nějaké peněžité (finanční) plnění, např. povinnost zaplatit kupní cenu.

✒️Aby vznikla POVINNOST PLATIT SMLUVNÍ POKUTU, MUSÍ BÝT SMLUVNĚ SJEDNANÁ, musí být zakotvená ve smlouvě. Teoreticky i ve smlouvě ústní, ovšem takové ujednání se bude těžko prokazovat. Z ujednání musí být jasné, při jakém porušení konkrétní smluvní povinnosti se má smluvní pokuta platit a v jaké výši. Smluvní pokuta může být sjednaná za porušení peněžitého i nepeněžitého závazku (např. povinnosti mlčenlivosti). ➡️Může být sjednaná jednorázovou částkou nebo při prodlení s plněním povinnosti nějakou pevnou částkou za každý den prodlení nebo procentem z dlužné částky za každý den prodlení.

✒️Oproti tomu úrok z prodlení sjednaný být nemusí a pokud není, přesto lze uplatnit úrok zákonný (aktuálně v roční výši 9,75%). Pokud sjednaný je, pak zpravidla ve výši 0,01% až 0,5% denně z dlužné částky.

Může se tak stát, že současně dlužník musí uhradit při prodlení smluvní pokutu i úrok z prodlení. A pokud ani jedno z toho nevybočuje z přiměřených mezí, nenastane ani rozpor s dobrými mravy.

➡️Pokud je výše smluvní pokuty nepřiměřená, může jí soud na návrh dlužníka snížit. 
➡️U úroků z prodlení v případě jejich nepřiměřenosti taková možnost sice přímo v ustanoveních o úroku z prodlení stanovena v NOZ není, ale soud ji může snížit s využitím obecných ustanovení NOZ.

✅Doporučení na závěr? Číst návrh smlouvy ještě před jejím podpisem, zjistit, jestli tam jsou úroky z prodlení nebo smluvní pokuta a rozhodně nespoláhat na to, že je to jenom taková formalita, kterou stejně nikdy nepoužijeme (jak občas druhá strana argumentuje).

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.