Předváděcí prodejní akce, šmejdi a povinnosti nejen pro ně. Zjistěte, zda se i vašeho podnikání týká zákaz přijímání plateb.

Vzpomínám si na rok 1993, kdy jsme s babičkou za výhodných podmínek na jakési předváděcí akci tehdy velmi známého a hojně navštěvovaného zemědělského veletrhu zakoupily všestranný kráječ zeleniny (ano, znaly jsme z TV reklamy). Nadšení poněkud opadlo, když se mi podařilo krom salátové okurky málem úhledně nakrájet i prostředníček pravé ruky. Reklama nelhala, nože byly opravdu ostré.

Od roku 1993 se změnilo mnohé a narozdíl od roku 1993 dnes prodejní předváděcí akce podléhají přísné regulaci zákona na ochranu spotřebitele. Přišel nový význam slova ŠMEJDI a naši zákonodárci zareagovali na medializaci situací, kdy prodejci využívají agresivní obchodní praktiky zejména směrem ke starším spoluobčanů a pod původní zástěrkou kulturního či gastronomického zážitku jim za tisícové až desetitisícové částky vnutí koupi více či méně kvalitního (a zpravidla pro danou oběť nepotřebného) zboží.

Zákon nejprve zavedl povinnost tzv. organizovanou akci nejméně pracovních 10 dní předem ohlásit České obchodní inspekci (ČOI), na sklonku roku 2015 přibyla další povinnost. Prodejce nesmí na předváděcí akci a ani 7 dní po uzavření kupní smlouvy od spotřebitele (kupujícího) přijmout žádnou platbu, ani zálohu na kupní cenu. Za porušení této povinnosti hrozí pokuta až 2.000.000 Kč a živnostenský úřad může přistoupit ke zrušení živnostenského oprávnění. Za porušení povinností v souvislosti s ohlašovací povinností a pozvánkou na akci hrozí pokuta až 5.000.000 Kč.

 

TÝKAJÍ SE POVINNOSTI OHLEDNĚ ORGANIZOVANÝCH PRODEJNÍCH AKCÍ

I VAŠEHO PODNIKÁNÍ?

Co je onou regulovanou organizovanou akcí? Cituji zákonnou definici:

Za organizovanou akci se považuje akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich propagaci anebo k jejich nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce.“

Důležité je, že o organizovanou akci se jedná jen v případě, že jsou splněny všechny povinné podmínky v definici obsažené. Podíváme se tedy na jednotlivé podmínky postupně:

 1. Jde o akci pro spotřebitele = pokud nejde o akci pro spotřebitele, nejedná se o organizovanou akci. Příkladem nikoli organizované akce je předváděcí akce pro distributory nebo prodejce kosmetiky, doplňků stravy či jakéhokoli jiného zboží.
 2. Jde o akci pro omezený počet spotřebitelů = pokud je počet spotřebitelů neomezený, nejde o organizovanou akci. Příkladem nikoli organizované akce by mohl být „můj“ zmiňovaný veletrh. Tam mohl přijít každý, kdo si koupil vstupenku (což není omezením). Další příklady, kdy nejde o organizovanou akci, jsou předváděcí prodejní akce u stánků na náměstích, v obchodních centrech.
 3. Spotřebitelé musí být pozváni = není-li žádná pozvánka, nejde o organizovanou akci. Opět příklad stánku v obchodním centru. Za pozvánku jsou ovšem považovány např. i inzerce v tisku nebo plakátky vylepené na sloupech veřejného osvětlení. Pozvánka může být i ústní (ať již telefonem nebo třeba odchycením na ulici před provozovnou prodávajícího).
 4. V průběhu akce dochází k propagaci, nabídce nebo prodeji výrobků či poskytování služeb = není-li hlavním účelem akce, na kterou jsou spotřebitele zváni propagace, nabídka nebo prodej, nejde o organizovanou akci. Příkladem nikoli organizované akce je sportovní zápas. Na stadionu sice můžou být i stánky, kde se propaguje zboží, ale důvodem účasti je shlédnutí sportovního zápasu a ne nákup zboží. Spotřebitel ani ke stánku dojít vůbec nemusí, má zcela svobodnou vůli.

 

Výjimky dané přímo zákonem aneb kdy nejde o organizovanou akci, ač podmínky definice jsou splněny:

 • akce organizované výlučne za účelem degustace, konzumace a prodeje degustovaných výrobků (ovšem na akci současně nesmí být propagovány, nabízeny nebo prodávány jiné výrobky a služby),
 • akce organizované výlučně za účelem individuálního sjednání pojistné smlouvy, penzijního připojištění, investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji,
 • pořádání veřejných dražeb podle zvláštního zákona.

 

Jak je to s přímým prodejem a pochůzkovým (podomním) prodejem?

Podomní prodej je zcela vyloučen z této regulace. Nejde o organizovanou akci, protože zde chybí pozvání. Prodejce nejdříve nezve spotřebitele na předváděcí akci v jeho vlastním (spotřebitelově) bytě, rovnou přichází s nabídkou prodeje.

Přímý prodej také většinou nebude naplňovat podmínky organizované akce. O organizovanou akci by šlo v případě, kdy by např. prodejce sám zval další lidi na předváděcí akci do bytu jeho stávajícího či potenciálního zákazníka. Pokud stávající či potenciální zákazník pozve na předváděcí akci konanou v jeho bytě své známé, tj. nezve je prodávající, také nejde o organizovanou akci.

 

OHLÁŠENÍ ORGANIZOVANÉ AKCE

Je potřeba jej učinit směrem k ČOI nejpozději 10 pracovních dnů před konáním akce a podat osobně, klasickou poštou nebo elektronicky (pokud nepodáváte datovou schránkou nebo podepsané uznávaným el.podpisem, pak musíte do 5 dnů dodat i v tištěné formě). Můžete využít i formulář, který naleznete na stránce ČOI v dolní části.

V oznámení je nutno uvést:

 • místo a datum konání akce včetně předpokládaného časového harmonogramu,
 • specifikaci výrobku či služby, které budou na akci nabízeny, včetně nabídkové ceny (na místě pak lze sjednat slevu)
 • označení prodávajícího (jméno, příjmení nebo obchodní firmu, IČO, sídlo)
 • připojit kopii pozvánky.

 

POZVÁNKA NA ORGANIZOVANOU AKCI

Musí obsahovat minimálně stejné údaje, jaké musí být v ohlášení. V případě, že prodávajícím je jiná osoba než pořadatel, musí být v pozvánce identifikační údaje jak pořadatele, tak prodávajícího.

 

Jak vidno, povinnosti ohlašování organizovaných akcí a zákaz přijmínání peněz od spotřebitelů na akci a v 7denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, se zdaleka netýkají jen šmejdů.

Máte-li k této problematice další otázky, napište mi do komentářů pod článkem nebo využijte telefonické, mailové či skype konzultace. Další povinnosti a odpovědnost vyplývající pro podnikatele ze zákona na ochranu spotřebitele bude také obsahem živých interaktivních seminářů, které pro vás pořádám v dubnu v Praze a v květnu v Brně.

Podrobné informace k seminářům a přihlášky naleznete zde >> Budu se těšit na vaše praktické otázky 🙂

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.