Jaké údaje musí podnikatel povinně uvádět na svých webových stránkách? A kdo musí mít povinně i webové stránky?

Ty rozhodně musíte na webu mít! Sice vám zřejmě nepřinesou takové zisky jako vyskakovací formulář pro sběr kontaktů, ale mohou vám ušetřit nemalé finance na pokutách.

Řeč je o údajích, které je podnikatel povinen uvádět na svých webových stránkách. A pozor, netýká se jen těch, kteří na webu prodávají. Týká se i těch, kteří mají webové stránky jen jako svoji „nástěnku“. Jsou údaje, které musí mít na webu každý podnikatel. Akciové společnosti dokonce musí mít povinně i webové stránky.

Základní údaje u všech podnikatelů:

 • jméno (tj. fyzická osoba jméno a příjmení, právnická osoba svoji firmu)
 • sídlo (fyzická osoba místo podnikání)
 • přidělený identifikační údaj (tj. IČO)
 • pokud je podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (může být i fyzická osoba dobrovolně zapsaná), pak uvádí údaj o zápisu, včetně oddílu a vložky (tj. „zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v odd. C, vl. 15324“)
 • pokud podnikatel není zapsaný v obchodním rejstříku, ale zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci (v praxi půjde o živnostenský rejstřík) uvádí údaj o svém zápisu v tomto jiném veřejném rejstříku nebo evidenci (tj. „zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Libochovice“ Číslo jednací nutně být uvedené nemusí.). Jinou evidencí může být např. evidence advokátů – „zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory, č.osv. ….“)

Všechny tyto údaje musí být povinně i na obchodních listinách (což jsou zejména smlouvy, faktury).

Povinným údajem zde není DIČ.

Kde tuto povinnost najdete v zákoně? Je v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro společnost s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva dále v § 7 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Další údaje u s.r.o.  a akciových společností:

 • může být uváděn údaj o základním kapitálu – vždy jen údaj o upsané a splacené části
 • údaj o existenci koncernu
 • znalecký posudek při oceňování hodnoty majetku při odkupu podílů společníků
 • a.s. zveřejňují se i další údaje/dokumenty, např. pozvánku na valnou hromadu (a nemusí se naopak již zveřejňovat v Obchodním věstníku), některé dokumenty z valné hromady

Údaje při prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům

 • Vždy uveďte informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (pokud nepatříte mezí výjimky, na které se toto nevztahuje). Podrobněji se tomuto tématu věnoval článek o povinném informování o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Tato informace musí na webu být, i když přes web neprodáváte.
 • Pokud zboží či služby prodáváte přes internet, tak uveďte i informaci o on-line platformě pro řešení spotřebitelských sporů, včetně uvedení odkazu. Například touto formulací: „Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Pokud probíhá přes web uzavírání kupních smluv (typicky e-shop nebo prodej online kurzů, e-booků) nebo smluv o poskytování služeb (např. konzultací nebo i smluv o dílo) = distanční smlouvy, je nutné uvést i údaje, které musí mít spotřebitel ještě před uzavřením smlouvy. Ideální je mít tyto údaje v obchodních podmínkách všechny pohromadě, abyste byli schopni doložit, že je spotřebitel četl resp. měl číst ještě před uzavřením smlouvy a souhlasil s nimi. Ovšem můžete mít tyto informace i jinde na webu. Jde zejména o:
  • údaj o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby (např. hovor či sms za vyšší cenu než běžné hovory a sms)
  • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu
  • při možnosti odstoupit od smlouvy – o podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení a formulář pro odstoupení (odstoupením se zde myslí odstoupení ve 14denní lhůtě bez uvedení důvodu)
  • údaj, že při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží
  • údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy na poskytování služeb, pokud již část služeb byla poskytnuta
  • pokud jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, údaj o tom, kdy nelze od smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. l obč.zákoníku)
  • údaje o mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů.
 • Při použití elektronických prostředků komunikace na dálku (typicky přes objednávkový systém na webu) je nutné sdělit spotřebiteli i tyto údaje:
  • totožnost podnikatele
  • cenu zboží nebo služby nebo způsob jejího určení včetně všech daní a poplatků
  • způsob platby a způsob dodání nebo plnění
  • náklady na dodání nebo údaj, že mohou být dodatečně účtovány, pokud je nelze stanovit předem
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění (reklamace), jakož i o právech ze záruky a podmínky pro jejich uplatňování (včetně informace, kde lze reklamaci uplatnit)
  • doba trvání závazku (smlouvy) a u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou uvést podmínky ukončení (např. podmínky výpovědi smlouvy – výpovědní důvody, délka výpovědní lhůty)
  • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření
  • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem (typicky uvedení nutnosti mít program umožňující otevření či přehrání obsahu, konkrétní prohlížeč, určitou minimální rychlost připojení k internetu apod.)
  • údaj, zda uzavřená smlouva bude u podnikatele uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup
  • údaj o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít
  • údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy (tj. popis procesu objednávky od výběru zboží, přes vyplnění další údajů až po její závěrečné odeslání a následné potvrzení z vaší strany)
  • údaje o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky
  • údaj o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti prostřednictvím elektronických prostředků

Další informační povinnosti resp. povinnost zveřejňovat určité informace přímo na webu se týkají případů prodeje konkrétního zboží či služeb. Jedním z příkladů mohou být povinnosti zásilkové lékárny či zásilkového výdeje zdravotnických prostředků.

Samostatnou kapitalou jsou informace týkající se ochrany osobních údajů. Od dubna 2018 nám většinu pravidel stanoví GDPR a trochu i nový zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Chcete mít jistotu, že máte na webu resp. ve vašich obchodních podmínkách všechny údaje, které tam podle platných právních předpisů máte mít? Vyberte si v nabídce mého právního e-shopu některý z připravených vzorů anebo si klikněte pro text na míru. Právní e-shop najdete zde >>

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.