Informace o ochraně osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete pravidla ochrany osobních údajů.

 

Kdo je správce osobních údajů?

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno "správce", rozumí se tím JUDr. Monika Bakešová, advokátka se sídlem Novobranská 270/18, Litoměřice, PSČ 412 01, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.osv. 9482, IČ: 64820955. Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, mailu ak@bakesova.cz nebo telefonu 603 246 903. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době. Jako správce osobních údajů jsem se podle zákona registrovala u Úřadu pro ochranu osobních údajů a mé registraci bylo přiděleno číslo 00063363.

 

Jakých osobních údajů se pravidla týkají? 

Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.bakesova.cz nebo www.monikabakesova.cz nebo www.mojesro.cz, pokud vyplní některý z formulářů na těchto webových stránkách. Při stažení dokumentů zdarma z webových stránek jde o mailový kontakt a křestní jméno. Při objednávce placených produktů jde o jméno, příjmení nebo obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČO, DIČ a telefonní spojení. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých klienty správce, kterým správce poskytuje právní služby. Všichni, kdo poskytnou osobní udaje, jsou dále v textu označováni i jako "subjekty údajů". Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů při poskytování právních služeb závisí na charakteru požadované právní služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí právní služby, mohlo by dojít k tomu, že dle zákona o advokacii by právní služba nemohla být poskytnuta.  

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí právních služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace a k odpovědnému poskytování právních služeb, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Vážím si vaší důvěry a těší mě váš zájem o mé právní služby a produkty. Ráda bych vám i v budoucnu přibližovala právo pro běžný život a informovala vás o nových článcích na blogu, nových produktech a právních službách. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když mi to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na moji adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvedu, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abych Vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem. Databáze jsou vedené podle jednotlivých produktů, které jste si stáhli zdarma či zakoupili.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozích dvou odstavcích je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů nebo jsem vám poskytla právní službu, zjednodušeně, jste-li mými klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě, že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že vám může přinést významnou hodnotu či prospěch.

Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, pak mohu vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb zasílat pouze s vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

 

Kým a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům. Údaje poskytnuté v rámci poskytování právních služeb jsou chráněny i povinností mlčenlivosti advokáta.

 

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

Se samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů

 

Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.