Obchodní podmínky

Pro poskytování právních služeb a prodej právních produktů a seminářů

Krásný den,

děkuji vám, že jste se přišli na tuto stránku seznámit s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) pro poskytování právních služeb advokátní kanceláře a prodej právních produktů v elektronické formě a právních seminářů. Vážím si vašeho zájmu o mé služby a záleží mi na vaší spokojenosti.

Proč je dobré přečíst si tyto všeobecné obchodní podmínky?

 • Dozvíte se, co můžete v průběhu naší spolupráce očekávat a jakými pravidly se řídíme.
 • Získáte přehled o svých právech.  Jako klient máte řadu práv, ale pro naplnění vašich očekávání vás požádám i o dodržení některých povinností, protože bez vaší součinnosti se v některých případech neobejdu.
 • Před objednávkou právních služeb, elektronických dokumentů nebo seminářů zaškrtáváte políčko „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

PRO JAKÉ SITUACE SE VOP POUŽIJÍ?

 • 1
  Pro poskytování právních služeb mé advokátní kanceláře včetně objednávky právní konzultace prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách. www.bakesova.cz nebo www.monikabakesova.cz (dále též jen „weby“) .
 • 2
  Pro semináře nabízené na webech.
 • 3
  Pro prodej vzorových právních dokumentů, na míru upravených právních dokumentů a elektronických knih (ebooků), dále souhrnně též označovaných jako „digitální obsah“ prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webech.

KDO JE PROVOZOVATELEM WEBŮ, PRODÁVAJÍCÍM A POSKYTOVATELEM PRÁVNÍCH SLUŽEB?

Označení:        JUDr. Monika Bakešová, advokátka

IČ:                    64820955

DIČ:                  CZ7558173315

Sídlo:               Novobranská 270/18, Litoměřice, PSČ 412 01

Registrace:      v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, č.osv. 9482

Telefon:           +420 603 246 903

Mail:                ak@bakesova.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

V textu dále užíván pojem „Poskytovatel“ nebo „Prodávající

JAKÉ SMLOUVY UZAVÍRÁME?

Na prodej digitálního obsahu a seminářů je uzavírána kupní smlouva. Proces uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.bakesova.cz nebo www.monikabakesova.cz je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám její text zašlu.

Právní služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám její text zašlu. Je-li smlouva uzavírána na základě mailové komunikace (nikoli odesláním objednávky z webového rozhraní), obdržíte vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem nebo v tištěné podobě. Smlouva uzavřená při osobním jednání s klientem v advokátní kanceláři je v klasické písemné formě s podpisem obou smluvních stran. V takovém případě obdržíte jeden stejnopis smlouvy v tištěné formě.

Součástí obou typů smluv jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

KDO JE KLIENT?

Ten, kdo jako kupující prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených seminářů nebo digitální obsah. Klientem je i ten, komu je poskytována právní služba. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování právních služeb uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je jí kupní smlouva nebo smlouva o poskytování právních služeb, ve kterých jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Protože si vážím všech svých klientů, poskytuji i klientům, kteří nejsou spotřebiteli, stejná práva (zejména jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní nebo ji uzavíráme prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

JAKÝM ZPŮSOBEM UČINIT OBJEDNÁVKU A JAK DOJDE K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY?

 • 1
  Klient objednává semináře nebo digitální obsah (dále též jen „zboží“) přes webové rozhraní, tj. vyplněním prodejního formuláře na webu.
 • 2
  POPIS ZBOŽÍ. Na webu je uveden seznam nabízených seminářů s popisem jejich obsahu a dalších informací ke konání semináře a účasti na něm. Na webu je i seznam nabízeného digitálního obsahu včetně popisu, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Podmínky účasti na seminářích, jejich objednávání a storna jsou ve VOP uvedeny samostatně.
 • 3
  OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový (prodejní) formulář, kde označíte vybranou variantu zboží, vyplníte vaše identifikační údaje, a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. V případě, že pro vyřízení objednávky digitálního obsahu na míru, je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, budeme vás rovněž kontaktovat mailem.

Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v úvodu VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí právních služeb v podobě konzultace objednané přes webové rozhraní uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

JAK JE TO S CENAMI ZBOŽÍ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

 • 1
  CENA ZBOŽÍ
  U jednotlivých položek digitálního obsahu i seminářů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez daně s přidané hodnoty, dále je uvedena daň z přidané hodnoty a celková cena (včetně DPH).. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru zboží nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.
 • 2
  Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 • 3
  Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 • 4
  ZPŮSOB PLATBY
  Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: - bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet (platba se provede za 1-2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno. - online bankovním převodem (platba se provede ihned), - online platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard (platba se provede ihned). Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.
 • 5
  SPLATNOST KUPNÍ CENY
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 2 týdnů, na základě vystavené zálohové faktury. Pokyny k platbě naleznete přímo na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě bezhotovostního převodu, kdy musí být platba uhrazena ještě před dodáním zboží, je uhrazená částka zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 • 6
  CENA A PLATBA PRÁVNÍCH SLUŽEB
  Jde-li o konzultaci objednanou přes webové rozhraní, platí stejné podmínky jako u nákupu zboží. Jde-li o poskytnutí jiných právních služeb, je cena právní služby s Klientem vždy sjednána dle povahy poskytovaných služeb individuálně, přičemž pro výši odměny se použijí částky uvedené v záložce „Ceník“ na stránkách www.bakesova.cz. Při poskytování právních služeb v tomto případě může být požadována i přiměřená záloha na právní služby, je-li předpoklad, že záležitost bude vyřizována delší dobu a nebo v případě, že bych měla na základě dohody s vámi jako Klientem hradit náklady jako jsou soudní či správní poplatky, cestovné apod.

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE DODÁN DIGITÁLNÍ OBSAH?

 • 1
  Digitální obsah ve formátu .docx bude zaslán po uhrazení kupní ceny a případné další nutné součinnosti (zejména poskytnutí údajů pro úpravu právních dokumentů na míru) na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. Digitální obsah ve formátu pdf bude dodán stejným způsobem a nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
 • 2
  DODACÍ LHŮTA
  Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na skutečnosti, zda je k dodání obsahu nutná součinnost klienta (viz předchozí odstavec) dostupnosti vybraného zboží. Není-li součinnost nutná, je zboží zasláno obratem po přijetí platby od Klienta, je-li součinnost nutná, je zboží dodáno ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní, zpravidla 3-5 dnů od přijetí platby a poskytnutí součinnosti.
 • 3
  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah je zasílán pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněným adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Klient se zavazuje neposkytnout obsah dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné je bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí digitálního obsahu výhradně ve prospěch klienta (např. doplní za klienta variantní části obsahu).

SEMINÁŘE

 • 1
  Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři.
 • 2
  V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.
 • 3
  V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.
 • 4
  V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.
 • 5
  Přihlášením na seminář odesláním objednávky a zaplacením ceny semináře dává Klient souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech mé advokátní kanceláře.

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Poskytování právních služeb se řídí především zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, jejichž text je k dispozici na stránkách www.advokatni-komora.cz. Při výkonu advokacie jsem povinna se mimo jiné řídit i Etickým kodexem advokáta (taktéž v aktuálním znění k dispozici na stránkách České advokátní komory). Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech jsem dle zákona povinna odmítnout poskytnutí právních služeb. Při výkonu advokacie jsem vázána povinností mlčenlivosti advokáta. Od smlouvy o poskytování právních služeb můžete kdykoli i bez udání důvodů písemně odstoupit. Advokát může odstoupit v případech stanovených zákonem případně dohodnutých ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, případně na dobu vyřízení právní záležitosti, které je předmětem smlouvy.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 1
  Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování právních služeb může kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním právní služby, je však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část právních služeb.
 • 2
  Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je účast na semináři může Klient odstoupit s nárokem na vrácení celé uhrazené ceny nejpozději 14 dní před konáním semináře.
 • 3
  Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 • 4
  Odstoupení je nutné učinit v písemné formě a doručit v tištěné podobě na moji adresu uvedenou v úvodní části těchto VOP nebo zaslat mailem z elektronické adresy, kterou klient sdělil v souvislosti s uzavíráním smlouvy (nebo později oznámil její změnu) na ak@bakesova.cz a nebo vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou VOP a je k dispozici zde.

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 1
  Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 • 2
  Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 • 3
  Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady a garantuji, že se vady nevyskytnou ani v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců. Rovněž odpovídám za poskytnutí právních služeb nevykazujících vady. K tomu současně uvádím, že mám uzavřené platné profesní pojištění.
 • 4
  V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyla schopna vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 • 5
  Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.
 • 6
  Případnou reklamaci vad zboží nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • 1
  Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění, poskytnutým právním službám či činnosti mé advokátní kanceláře nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedené adrese nebo na elektronické adrese ak@bakesova.cz .
 • 2
  Podnikám na základě registrace v seznamu advokátů i na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je tak Česká advokátní komora i příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 • 3
  Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se týká poskytnutých právních služeb nebo právních dokumentů, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 • 4
  Pokud by se spotřebitelský spor týkal kupní smlouvy na jiný než právní produkt, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

ZÁVĚREM

 • 1
  Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte jako přílohu mailu potvrzujícího objednávku, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 • 2
  Tyto VOP jsou účinné od 25.2.2016.