Obchodní podmínky

Pro poskytování právních služeb a prodej právních produktů a seminářů

Krásný den,

děkuji vám, že jste se přišli na tuto stránku seznámit s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) pro poskytování právních služeb advokátní kanceláře a prodej právních produktů v elektronické formě a právních seminářů. Vážím si vašeho zájmu o mé služby a záleží mi na vaší spokojenosti.

Proč je dobré přečíst si tyto všeobecné obchodní podmínky?

 • Dozvíte se, co můžete v průběhu naší spolupráce očekávat a jakými pravidly se řídíme.
 • Získáte přehled o svých právech.  Jako klient máte řadu práv, ale pro naplnění vašich očekávání vás požádám i o dodržení některých povinností, protože bez vaší součinnosti se v některých případech neobejdu.
 • Před objednávkou právních služeb, elektronických dokumentů nebo seminářů zaškrtáváte políčko „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

PRO JAKÉ SITUACE SE VOP POUŽIJÍ?

 • Pro poskytování právních služeb mé advokátní kanceláře včetně objednávky právních služeb prostřednictvím webového rozhraní www.bakesova.cz, www.monikabakesova.cz anebo www.mojesro.cz (dále též jen „weby“) .
 • Pro semináře nabízené na webech.
 • Pro prodej on-line členské sekce MOJE SRO, e-booků (elektronických knih) a vzorových právních dokumentů, dále souhrnně též označovaných jako „digitální obsah“ nebo "Produkty" prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webech.

KDO JE PROVOZOVATELEM WEBŮ, PRODÁVAJÍCÍM A POSKYTOVATELEM PRÁVNÍCH SLUŽEB?

Označení:        JUDr. Monika Bakešová, advokátka

IČ:                    64820955

DIČ:                  CZ7558173315

Sídlo:               Štefánikova 16/29, Smíchov, 15000 Praha 5

Registrace:      v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, č.osv. 9482

Telefon:           +420 603 246 903

Mail:                ak@bakesova.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

V textu dále používám označení„Advokátka“.


JAKÉ SMLOUVY UZAVÍRÁME?

Na prodej digitálního obsahu je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.bakesova.cz nebo www.monikabakesova.cz nebo www.mojesro.cz je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná.

Právní služby, stejně jako realizace seminářů jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná. Je-li smlouva uzavírána na základě mailové komunikace (nikoli odesláním objednávky z webového rozhraní), obdržíte vzájemně odsouhlasený text smlouvy mailem nebo v tištěné podobě. Smlouva uzavřená při osobním jednání s klientem v advokátní kanceláři je v klasické písemné formě s podpisem obou smluvních stran anebo uzavřená ústně.

Pokud je v textu dále použit výraz Smlouva, týká se ustanovení obou typů smluv. Součástí všech smluv jsou tyto VOP. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.


KDO JE KLIENT?

Ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Klientem je i ten, komu je poskytována právní služba nebo se účastní zakoupeného semináře. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu nebo Smlouvu o poskytování právních služeb uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je jí Kupní smlouva nebo Smlouva o poskytování služeb, ve kterých jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Pokud se některé z práv týká jen spotřebitelů, je to ve VOP výslovně uvedeno.

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k uzavření smlouvy využíváme webové rozhraní nebo ji uzavíráme prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


JAKÝM ZPŮSOBEM UČINIT OBJEDNÁVKU A JAK DOJDE K UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 • Klient objednává Produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na webu. Právní služby lze objednat i běžným mailem nebo telefonicky či osobně.
 • POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webu je uveden seznam nabízených produktů a služeb s popisem jejich obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován.
 • OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový (prodejní) formulář, kde označíte vybranou variantu resp. zakliknete políčko u vámi zvoleného produktu či služby, vyplníte vaše identifikační údaje, a vyberete způsob úhrady. V objednávce učiněné prostým mailem nebo telefonicky či osobně specifikujete požadovanou službu a případně i další údaje nutné k uzavření Smlouvy.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. V případě, že pro vyřízení objednávky digitálního obsahu na míru, je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, budu vás rovněž kontaktovat mailem.

Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v úvodu VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva přes webové rozhraní uzavřena. Při objednávce prostým mailem nebo telefonicky je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy se shodneme na jejím obsahu. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.


JAK JE TO S CENAMI PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

 • CENA
  U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, v objednávkovém formuláři je pak uvedena i cena bez DPH a výše DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě právních služeb spočívajících v zastupování Klienta při jednání je účtováno cestovné a ztráta času dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.), není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z méstrany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 • Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 • ZPŮSOB PLATBY
  Cenu je možné uhradit následujícími způsoby: - bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (platba se provede za 1-2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či služba co nejdříve dodána. - online bankovním převodem (platba se provede ihned), - online platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard (platba se provede ihned). Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Cena se hradí v korunách českých. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. a ze strany této společnosti mi nejsou předávány.
 • SPLATNOST KUPNÍ CENY
  V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 5 dnů, na základě vystavené zálohové faktury, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokyny k platbě naleznete přímo na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním Produktu či služby pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 • CENA A PLATBA PRÁVNÍCH SLUŽEB
  Jde-li o poskytnutí jiných právních služeb než na základě objednávky z webového rozhraní, je cena právní služby s Klientem vždy sjednána dle povahy poskytovaných služeb individuálně, přičemž pro výši odměny se použijí částky uvedené v záložce „Ceník“ na stránkách www.bakesova.cz. Při poskytování právních služeb v tomto případě může být požadována i přiměřená záloha na právní služby, je-li předpoklad, že záležitost bude vyřizována delší dobu a nebo v případě, že bych měla na základě dohody s vámi jako Klientem hradit náklady jako jsou soudní či správní poplatky, cestovné apod.

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE DODÁN DIGITÁLNÍ OBSAH?

 • Digitální obsah ve formátu .docx bude zaslán po uhrazení sjednané ceny a případné další nutné součinnosti (zejména poskytnutí údajů pro úpravu právních dokumentů na míru) na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. Digitální obsah ve formátu pdf bude dodán stejným způsobem a nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. On-line členská sekce bude dodána zpřístupněním obsahu na webových stránkách po přihlášení prostřednictvím přístupových údajů, které obdržíte po zaplacení ceny na váš e-mail.
 • DODACÍ LHŮTA
  Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na skutečnosti, zda je k dodání obsahu nutná součinnost klienta resp. jde-li o obsah již hotový nebo na míru připravovaný pro klienta. Není-li součinnost nutná, je zboží zasláno obratem po přijetí platby od Klienta, je-li součinnost nutná, je zboží dodáno ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní, zpravidla týdne od přijetí platby a poskytnutí součinnosti. Členská sekce může být zpřístupněna v předem stanovený den pro všechny přihlášené, je-li to na webovém rozhraní výslovně uvedeno, jinak je zpřístupněna ihned po uhrazení ceny dodáním přístupových (přihlašovacích) údajů.
 • Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah je zasílán pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněným adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Klient se zavazuje neposkytnout obsah ani přístupové (přihlašovací) údaje dalším osobám a bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné je bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí digitálního obsahu výhradně ve prospěch klienta (např. doplní za klienta variantní části obsahu).

SEMINÁŘE

 • Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři.
 • V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.
 • V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.
 • V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.
 • Přihlášením na seminář odesláním objednávky a zaplacením ceny semináře dává Klient souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech mé advokátní kanceláře.

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Poskytování právních služeb se řídí především zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, jejichž text je k dispozici na stránkách www.advokatni-komora.cz. Při výkonu advokacie jsem povinna se mimo jiné řídit i Etickým kodexem advokáta (taktéž v aktuálním znění k dispozici na stránkách České advokátní komory). Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech jsem dle zákona povinna odmítnout poskytnutí právních služeb. Při výkonu advokacie jsem vázána povinností mlčenlivosti advokáta. Od smlouvy o poskytování právních služeb můžete kdykoli i bez udání důvodů písemně odstoupit. Advokát může odstoupit v případech stanovených zákonem případně dohodnutých ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, případně na dobu vyřízení právní záležitosti, které je předmětem smlouvy.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování právních služeb může kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním právní služby, je však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část právních služeb.
 • Od Smlouvy, jejímž předmětem je účast na semináři může Klient odstoupit s nárokem na vrácení celé uhrazené ceny nejpozději 14 dní před konáním semináře.
 • Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ). V případě, že je předmětem Smlouvy dodání členské sekce, má Klient právo využít garanci vrácení peněz i bez uvedení důvodu, pokud garanci uplatní e-mailem nebo dopisem zaslaným na mé kontakty uvedené v úvodní části těchto VOP nejpozději 3. den po zaslání přístupových údajů nebo zpřístupnění obsahu členské sekce (je-li zpřístupňována pro všechny v danou dobu přihlášené ve stejný den). Peníze pak vrátím na účet ze kterého byly odeslány, do 7 dnů od uplatnění garance. Od okamžiku uplatnění garance jsem oprávněna vám členskou sekci znepřístupnit, stejně jako v případě, kdy dojde k porušení autorských práv.
 • Odstoupení je nutné učinit v písemné formě a doručit v tištěné podobě na moji adresu uvedenou v úvodní části těchto VOP nebo zaslat mailem z elektronické adresy, kterou klient sdělil v souvislosti s uzavíráním smlouvy (nebo později oznámil její změnu) na ak@bakesova.cz a nebo vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou VOP a je k dispozici viz níže.

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 • Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 • Klientům odpovídám za to, že Produkt či služba při převzetí nemá vady a Spotřebitelům garantuji, že se vady Produktů nevyskytnou ani v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců. Rovněž odpovídám za poskytnutí právních služeb nevykazujících vady. K tomu současně uvádím, že mám uzavřené platné profesní pojištění.
 • V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Produktu za nový a nebo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového Produktu bez vad nebo na výměnu či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyla schopna vám nový Produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou část nebo Produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 • Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Produktu či služby věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.
 • Případnou reklamaci vad Produktů nebo služeb, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění, poskytnutým právním službám či činnosti mé advokátní kanceláře nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na shora uvedené adrese nebo na elektronické adrese ak@bakesova.cz .
 • Podnikám na základě osvědčení České advokátní komory a jsem zapsaná v seznamu advokátů, mám rovněž platné živnostenského oprávnění, příslušným úřadem je Městský úřad v Roudnici nad Labem. Kontrolním orgánem je tedy jak Česká advokátní komora, tak příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 • Pokud mezi námi jako Advokátkou (Prodávající) a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se týká poskytnutých právních služeb nebo právních dokumentů, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
 • Pokud by se spotřebitelský spor týkal Smlouvy na jiný než právní produkt, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZÁVĚREM

 • Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte jako přílohu mailu potvrzujícího objednávku, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 • Toto znění VOP je účinné od 1.9.2022